drewniane klockiRegulamin żłobka i przedszkola Zaczarowana Wyspa w Zielonce

1. ORGANIZACJA PRACY
2. Opieka nad Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 18.30 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy urlopowo – remontowej, którą corocznie ustala Właściciel bądź Dyrektor w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami dzieci.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w placówce może być na wniosek rodzica wydłużony, za dodatkową opłatą.
4. Placówka pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi od 1 roku życia, w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.
5. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia.
6. Żłobek i Przedszkole organizuje zajęcia dostosowane do wieku dzieci:
język angielski

 • język rosyjski lub francuski opcjonalnie
 • muzykoterapię
 • bajkoterapię
 • rytmikę
 • naukę tańca z profesjonalnym instruktorem
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia dydaktyczno-tematyczne
 • zajęcia doświadczalne
 • zajęcia ekologiczne
 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia gordonowskie
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z psychologiem

7. Placówka zapewnia opiekę psychologiczną oraz logopedyczną dla chętnych (terapię logopedyczną swojego dziecka finansują rodzice)
Placówka zapewnia bezpieczeństwo i fachową opieką.
8.  „Zaczarowana Wyspa” prowadzi żywienie dzieci. Stawka dzienna za żywienie może ulec zmianie, z powodu zmian cen produktów żywnościowych. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku od 1 do 6 roku życia.


1. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU
2. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w placówce jest złożenia wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, podpisanie umowy, terminowe uiszczanie czesnego.
3. Kartę Zgłoszenia Dziecka wypełniają Rodzice (prawni opiekunowie) i przekazują ją Właścicielowi lub Dyrektorowi. Po zakwalifikowaniu Dziecka do placówki niezbędne jest podpisanie umowy o sprawowanie opieki.
4. Rekrutację do żłobka i punktu przedszkolnego prowadzi Właściciel i Dyrektor.
5. Po przeprowadzonej rekrutacji, Właściciel przeprowadza analizę zatrudnienia personelu i dostosowuje jego ilość do ilości dzieci przyjętych do żłobka.
6. Do placówki mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, nie wymagające opieki medycznej ( nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów).
7. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie placówki rodzic zostanie natychmiast poinformowany o tym fakcie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz.
8. Po przebytej chorobie rodzic jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu od lekarza, stwierdzającego możliwość uczęszczania dziecka do placówki
9. W przypadku stwierdzenia u Dziecka choroby zakaźnej, Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Dyrektora.
10. W przypadku nieobecności dziecka od pięciu dni pod rząd zwracana jest stawka żywieniowa dzienna. Zwrotu dokonuje się w miesiącu następnym w okresie rozliczeniowym.
11. W przypadku nieobecności dziecka przez miesiąc, opłata wynosi 300 zł (wysokość może ulec zmianie w zależności od ogólnej stopy inflacji).
12. Dziecko może być odebrane przez inna, pełnoletnią osobę, upoważnioną przez Rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej.
13. Dziecko nie zostanie wydane Rodzicom lub osobom upoważnionym w przypadku stwierdzenia przez opiekunki: upojenia alkoholowego lub odurzenia innymi środkami a także w przypadku silnego wzburzenia emocjonalnego. O fakcie zostanie powiadomiona druga strona, jeśli nie odniesie to skutku zostanie wezwana policja.
14. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do placówki, Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować na piśmie dyrektora, z miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
15. W przypadku rezygnacji wcześniejszej niż miesiąc, opłata wynosi 300 zł
16. Nabór do placówki prowadzony jest cały rok.
17. Podstawą rekrutacji jest kolejność zgłoszenia.


III. ORGANIZACJA ŻŁOBKA I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

1. Żłobek i Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 1 do 6 roku życia.
2. Żłobek i Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
3. Placówka zastrzega sobie prawo zamknięcia w przypadku ilości dzieci mniejszej niż 5.
4. W okresie wakacyjnym oraz przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.
5. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Plan Dnia opracowany przez Właściciela, w porozumieniu z personelem.
6. Ramowy Plan Dnia będzie podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej www.zaczarowana-wyspa.edu.pl Określa godziny posiłków, odpoczynku i zajęć prowadzonych w placówce.
7. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
8. Dzieci mają zagwarantowane wyżywienie, tj.: śniadanie, I obiad, II obiad i podwieczorek.


1. ZARZĄD I JEGO OBOWIĄZKI
2. Żłobek i Przedszkole „Zaczarowana Wyspa” prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
3. Pracą placówki kieruje Właściciel i Dyrektor.
4. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki służbowe przejmuje wskazany przez niego pracownik.
5. Właściciel i Dyrektor kierują całością spraw administracyjno – gospodarczych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Właściciel pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, ustala regulaminy wewnętrzne oraz zakres czynności personelu.
7. Dyrektor reprezentuje Żłobek i Przedszkole na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach go dotyczących.
8. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań Żłobka i Punktu Przedszkolnego.
9. Czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa.
10. Gospodaruje mieniem placówki i powierzonymi środkami finansowymi.
Rozpatruje skargi, wnioski i zażalenia od rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka


1. PEROSNEL I JEGO OBOWIĄZKI
2. Ilość pracowników w placówce i wymiar czasu pracy na poszczególnych stanowiskach, ustala Właściciel Żłobka i Punktu Przedszkolnego. Personel zobowiązany jest do przestrzegania:
Ustaleń wewnętrznych,

 • Ustalonego porządku,
 • Instrukcji obowiązujących w placówce,
 • Ustalonego czasu pracy,
 • Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Przepisów przeciwpożarowych,
 • Zasad współżycia społecznego, kodeksu etyki zawodowej i przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka,
 • Tajemnicy służbowej.


1. PRAWA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Rodzice mają prawo do:

1. Rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju, oraz zachowaniu w grupie.
2. Wiedzy o postępach, sukcesach i niepowodzeniach dziecka.
3. Wsparcia ze strony personelu w razie problemów wychowawczych.
4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka i Przedszkola.


VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Rodzice mają obowiązek:

1. Interesowania się treścią pracy Żłobka i Przedszkola.
2. Zapoznania się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców.
3. Przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń Właściciela i Dyrektora placówki.
4. Terminowego uiszczania opłat.
5. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki.
6. Udzielaniu pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
7. Informowania opiekunów i Dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
8. Przestrzegania niniejszego regulaminu.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania Żłobka i Przedszkola „Zaczarowana Wyspa” do rejestru Żłobków i Przedszkoli.
2. Żłobek i Przedszkole „Zaczarowana Wyspa” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane.